TecDoc Catalogue Genel Hüküm ve Koşullar
(TecDoc DVD + TecDoc Web)

TecAlliance GmbH, Steinheilstr. 10, 85737 Ismaning, Almanya

  1. Genel Kapsam

1.1 Hüküm ve koşullar, var olan ve gelecekteki tüm iş ilişkileri için geçerlidir. Yapılacak tüm sözleşmeler ve gönderimler aşağıdaki şartlar içerisinde gerçekleşecektir

1.2 İş operasyonumuz, şirketler ile iş yapmayı hedefler. Bireysel tüketiciler ile yasal işlemler mümkün değildir. Sonuç olarak genel hüküm ve koşulların bireysel tüketiciler ile yapılacak yasal işlemler için geçerliliği yoktur.

1.3 Hüküm ve koşullar nezdinde tüketiciler, kendilerine herhangi bir ticari veya serbest mesleki faaliyet atfedilmediği halde, iş ilişkisine girilen gerçek kişilerdir.

1.4 Hüküm ve koşullar nezdinde girişimciler, kendileri ile iş ilişkisine girilen, ticari veya serbest meslek faaliyeti gerçekleştiren, gerçek veya tüzel kişiler ile yasal şahıs şirketleridir.

1.5 Sapma gösteren, karşıt veya tamamlayıcı genel hüküm ve koşullar, bilgi dahilinde dahi sözleşme unsuru olmaz, aksi için geçerliliklerinin açıkça yazılı olarak kabul edilmiş olması gereklidir.

  1. Sözleşme Nesnesi

2.1 TecAlliance bağımsız otomotiv yedek parça pazarı için çeşitli otomobil tedarikçi şirketlerinden (Veri tedarikçileri) veri toplar. Veri tedarikçileri TecAlliance’e özel veri tedarik sözleşmeleri sayesinde veri tedarikçileri tarafından üretilen ve sunulan ürünlere dair katalog verileri sağlarlar. Bu veriler TecAlliance tarafından oluşturulan kataloğun konusudur. TecAlliance tarafından toplanmış olan verilerin parça sanayii içerisinden oluştuğu, TecAlliance tarafından doğrulukları, tam olmaları ve eksik güncelleme olup olmadıklarına dair kontrollerinin sağlanamayacağı sözleşmenin esas unsurlarındandır.

2.2 Belirli bir ülkenin seçimine göre gösterilen veriler yalnızca o ilgili ülke için geçerlidir. Veriler her çeyrekte yeni katalog sürümünün yayınlanması ile geçerliliklerini kaybeder. Ürün verileri bunun sonrasındaki iki ay boyunca görünür kalır ve önceden haber verilerek erişime kapatılır.

  1. Teklif ve Sözleşmenin kurulması

3.1 Teklifler bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler kabul edilebilir çerçevede saklıdır.

3.2 Müşteri siparişi ile TecDoc Kataloğunu abone olarak alma isteğini bağlayıcı olarak beyan eder.

3.3 Müşteri ile TecAlliance arasındaki sözleşme, müşterinin TecAlliance’ın sözleşme teklifini metin formatında alması, kataloğun gönderilmesi veya lisansın gönderilmesi sonucunda kurulmuş olur.

  1. Teslimat / Tahsis

4.1 TecAlliance TecDoc Cataloge’u AB dahilinde müşterilerine ücretsiz gönderir. AB dışında gönderi ücreti dahil edilir. Açıkça kararlaştırılmamış olan teslim tarihleri veya süreleri, sadece bağlayıcı olmayan bilgilerdir. TecAlliance TecDoc Catalogue Portal’ı ve diğer sektörel bilgileri İnternet üzerinden kullanıma sunar.

4.2 Gönderilmiş olan katalog, gönderi ile birlikte yollanmış olan faturada bulunan tüm alacakların ödenmesine kadar TecAlliance’ın malıdır. Kullanım hakları da ancak satış bedelinin tamamen ödenmesinden sonra devrolunur. Müşteri, bu sözleşme ilişkisi içerisinde faturanın tamamen ödenmesine kadar,gönderilmiş olan kataloğun yeniden satışına da yetkili değildir. Müşteri, bu hüküm ve koşulların 7. maddesi altındaki telif hakları hükümlerini yeniden satış durumunda sözleşmenin içeriğine katmak ile yükümlüdür.

4.3 .Müşterinin kusur bildirme hakkı sadece, müşterinin HGB 377 maddesi gereğince kontrol ve kınama haklarını kurallara uygun biçimde kullanmış olması durumunda vardır.

  1. Ödeme Şartları

Fatura borcu, TecDoc Catalogue DVD’sinin faturasının teslim edilmesi veya TecDoc Catalogue Portalının lisansının alınmasından hemen sonra oluşur. Ödemenin gecikmesi durumunda, TecAlliance, başka TecAlliance hizmetlerini kesme hakkına sahiptir. Müşteri gecikme süresi boyunca borcunu taban faiz oranı üzerinden %8 ile faizlendirir.

  1. Gizlilik Politikası

6.1 Müşteri bilgileri Federal veri koruma yasasının (BDSG) ve Tele hizmet verileri koruma yasasının (TDDSG) ilgili maddelerine uygun olarak TecAlliance tarafından kaydedilir ve işlenir. Müşterinin şahsi verileri sadece kararlaştırılmış, açık ve yasal amaçlar ile edinilir ve gereğinden uzun bir süre kişisel olarak saklanmaz.

6.2 Müşterinin kaydedilen veriler konusunda bilgi edinme ve ayrıca haberdar edilme, bloke etme ve sildirme hakkı vardır. Bu konudaki talebin sales@tecalliance.net adresine veya posta yolu ile veya faks ile TecAlliance’a iletilmesi gerekmektedir.

6.3 TecAlliance Müşterinin kişisel verilerini ev adresi ve E-Posta adresi de dahil olmak üzere üçüncü şahıslara iletmez. Siparişin yerine getirilmesi için verilerin aktarılmasına ihtiyaç duyan TecAlliance’ın hizmet ortakları bunun dışında tutulur. Ancak bu durumlarda aktarılan verilerin çapı sadece ihtiyaç duyulan minimum ile sınırlıdır.

  1. Telif hakkı / Lisans

7.1 Tüm telif hakları saklı tutulur.

7.2 TecAlliance, kataloğun, ayrıca yanında gönderilen programların ve belgelerin tüm yayın, çoğaltma, işleme ve kullanma haklarını açıkça saklı tutar.

7.3 TecDoc Catalogue DVD’si bir kopya korumasına sahiptir. TecDoc Catalogue içindeki veriler TecAlliance’ın onayı olmadan kopyalanamaz paylaşılamaz. Bu aynı zamanda elektronik medyalara aktarma için de geçerlidir.

7.4 Müşteri DVD’de veya TecDoc Catalogue Portalında bulunan verileri sadece kendisi için kullanabilir.

7.5 Firma içerisindeki ağda bulunan bir diskin kullanımına izin verilir. Lisansın edinilmesi bir çalışma alanından kataloğa erişim hakkını verir. Müşteri birden fazla çalışma alanından kataloğa erişirse, TecAlliance’ı kataloğa erişebilecek bu çalışma alanlarının sayısını derhal bildirmek durumundadır. İlave çalışma alanları TecAlliance tarafından geçerli olan fiyat skalası üzerinden hesaplanacaktır.

  1. Sorumluluk

8.1 TecAlliance, TecAlliance’ın yasal temsilcilerinin veya dolaylı aracılarının ihmali veya kasıtlı olarak görevlerini ihmal etmesi nedeni ile oluşan yaşam, vücut ve sağlık üzerindeki zararlar nedeni ile ayrıca ürün sorumluluk yasası kapsamındaki zararlardan yasal hükümler uyarınca sınırsız sorumludur. 1. cümlede tanımlanmayan hasarlar ve TecAlliance’ın yasal temsilcilerinin veya dolaylı aracılarının kasıtlı sözleşme ihlalleri veya kötü niyetine dayanan hasarlar nedeni ile TecAlliance yasal hükümler uyarınca sorumludur. Ancak bu durumda, TecAlliance’ın, yasal temsilcilerinin veya dolaylı aracılarının kasıtlı davranmamış olmaları durumunda tazminat sorumluluğu ön görülebilir, tipik olarak oluşan hasarlar ile sınırlıdır.

8.2 TecAlliance ayrıca, ihmalin yerine getirilmeleri sözleşme amacına ulaşılması için özel önem taşıyan yükümlülüklerin nedeni ile olduğunun ispat edilmesi durumunda (asli yükümlülük) basit ihmalden kaynaklanan hasarlar için de sorumludur. Ancak TecAlliance sadece hasarların tipik olarak sözleşme ile bağlı olması veya öngörülebilir olması durumunda sorumludur.

8.3 Başkaca bir sorumluluk, sunulan iddianın hukuki niteliğine bakılmaksızın mümkün değildir; bu aynı zamanda haksız fiiller veya başarısız uygulamalar yerine tazmin talepleri için de geçerlidir. TecAlliance’ın sorumluluğunun sınırlı olduğu haller aynı zamanda TecAlliance’ın personeli, çalışanları, işçileri, temsilcileri ve acentalarının şahsi sorumluluğu için de geçerlidir.

  1. Son Hükümler

9.1 Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. BM Satış kuralları hükümleri uygulanmaz.

9.2 Gönderiler ve ödemeler konusunda, ayrıca TecAlliance ve Müşteri arasındaki sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümü konusunda Köln mahkemeleri yetkilidir. Bununla birlikte TecAlliance, müşteriyi kendi yargı yerinde de dava etme hakkına sahiptir.

9.3. Sözleşme birden fazla dilde yazılmışsa, şüphe ve yorum gerektiren durumlarda sözleşmenin Almanca versiyonu önceliklidir.

9.4 Müşteri ile olan sözleşmenin bu genel hükümler dahil bazı hükümleri tam veya kısmen hükümsüz olsa bile, bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini kaybetmesine neden olmaz. Tamamen veya kısmen geçersiz olan düzenleme, ekonomik başarısı geçersiz olana mümkün olduğu kadar yakın olan bir düzenleme ile değiştirilmelidir.

Versiyon 2016-09