Gegevensbescherming van TecAlliance GmbH

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van TecAlliance GmbH. Het gebruik van de internetpagina’s van TecAlliance GmbH is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen wij in de regel de toestemming van de betreffende persoon. 

De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de basisgegevensbeschermingsverordening en in overeenstemming met de voor TecAlliance GmbH geldende landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming. Door middel van dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van hun rechten. 

TecAlliance GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt, zo volledig mogelijk worden beschermd. Desalniettemin kan de overdracht van gegevens via het internet in principe veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om ons via alternatieve middelen, zoals de telefoon, persoonlijke gegevens door te geven. 

Tevreden

De gegevensbeschermingsverklaring van TecAlliance GmbH is gebaseerd op de termen die door de Europese richtlijn en verordeninggever worden gebruikt in de totstandkoming van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we graag vooraf de gebruikte termen uitleggen. 

Wij gebruiken onder andere de volgende termen in deze privacyverklaring: 

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken. 

b) Betrokkene

Onder “betrokkene” wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. 

c) Verwerking

Verwerking”: elke handeling of elk geheel van handelingen die met of zonder behulp van geautomatiseerde processen worden verricht en betrekking hebben op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, kwalificeren, wissen of vernietigen van gegevens. 

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken. 

e) Profilering

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. 

f) Pseudonimisering

Onder pseudonimisering wordt verstaan de zodanige verwerking van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven. 

g) De gegevensverwerker of verwerkingsverantwoordelijke

De verwerker of de verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor een dergelijke verwerking zijn vastgelegd in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaten, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke(n) overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten op basis van bepaalde criteria worden aangewezen. 

h) Verwerkers op contractbasis

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. 

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze persoon al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd. 

j)      derde

Onder “derde partij” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan, met uitzondering van de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te verwerken. 

k) toestemming

Onder “toestemming” wordt verstaan elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting door de betrokkene van zijn testament in het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waaruit blijkt dat hij of zij instemt met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. 

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is de functionaris voor gegevensbescherming: 

TecAlliance GmbH
Steinheilstr. 10
85737
Ismaning
Duitsland
Tel.: +49 (0)89 321216-0
E-Mail: info@tecalliance.net
Website: https://www.tecalliance.net 

De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is: 

Gegevensbeschermingsfunctionaris 

TecAlliance  GmbH
Steinheilstr.  10
85737 Ismaning
Duitsland
Tel.: +49 (0)89 321216-0
E-Mail: Dataprotection@TecAlliance.net
Website: https://www.tecalliance.net 

Elke betrokken persoon kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming. 

De website van TecAlliance GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen. 

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. 

Door gebruik te maken van cookies kan TecAlliance GmbH gebruikers van deze website meer gebruiksvriendelijke diensten aanbieden die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn. 

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies hoeft bijvoorbeeld bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens niet opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online shop. De online shop onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst. 

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Het legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens ligt in de hierboven beschreven doeleinden. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. 

De persoon in kwestie kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld, te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de persoon in kwestie de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn. 

De website van TecAlliance GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en versies kunnen worden geregistreerd, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subpagina‘s die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaren te voorkomen in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. 

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt TecAlliance GmbH geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is nodig (1) om de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) om de inhoud en de reclame van onze website te optimaliseren, (3) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te waarborgen en (4) om de wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door TecAlliance GmbH zowel statistisch als met het doel om de bescherming van gegevens en de veiligheid van de gegevens in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen. 

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Het legitieme belang ligt in de hierboven beschreven doeleinden van de gegevensverwerking. 

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval na afloop van de betreffende sessie. In het geval van opslag van gegevens in logfiles is dit uiterlijk na 7 dagen het geval. Een opslag die verder gaat dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is. 

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is verplicht voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die naar de verantwoordelijke voor de verwerking worden verzonden, worden bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden verstrekt aan een of meer verwerkers, zoals een aanbieder van pakketdiensten, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor interne, aan de voor de verwerking verantwoordelijke toe te rekenen doeleinden zullen gebruiken. 

Door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, worden ook de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat alleen zo misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens maken het, indien nodig, mogelijk om gepleegde misdrijven op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of tenzij de gegevens worden gebruikt voor strafrechtelijke vervolging. 

De registratie van de betrokkene door het vrijwillig verstrekken van persoonlijke gegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden.  

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Indien de registratie dient voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 sub b GDPR. 

Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. 

Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen niet in de weg staan aan een verwijdering. 

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene te allen tijde op verzoek informatie over de persoonsgegevens die betrekking hebben op de betrokkene. Bovendien zal de verantwoordelijke voor de verwerking op verzoek of kennisgeving van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Het volledige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

Op de website van TecAlliance GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich in te schrijven op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, vloeit voort uit het daarvoor gebruikte invoermasker. 

TecAlliance GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betreffende persoon worden ontvangen als (1) de betreffende persoon een geldig e-mailadres heeft en (2) de betreffende persoon zich inschrijft om de nieuwsbrief te ontvangen. Om wettelijke redenen zal een bevestigingsmail in de dubbele opt-in procedure worden verzonden naar het e-mailadres dat een betrokkene voor het eerst heeft opgegeven voor het versturen van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. 

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op dat door de internetprovider (ISP) aan het computersysteem van de betreffende persoon is toegewezen op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient dus om de voor de verwerking verantwoordelijke juridisch te beschermen. 

De persoonlijke gegevens die in het kader van een nieuwsbriefregistratie worden verzameld, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefservice of registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven.  

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door de gebruiker na registratie voor de nieuwsbrief is art. 6 lid 1 lit. a GDPR indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. 

Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen. Om uw toestemming in te trekken, vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Het is ook mogelijk om zich op elk moment af te melden voor de verzending van de nieuwsbrief via de website van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens of om de verantwoordelijke voor de verwerking hiervan op een andere manier op de hoogte te brengen. 

 De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. 

De TecAlliance GmbH nieuwsbrief bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om de registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of het falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde pixelcode kan TecAlliance GmbH herkennen of en wanneer een e-mail werd geopend door een getroffen persoon en welke links in de e-mail door de getroffen persoon werden geopend. 

Deze persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Getroffenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring die via de dubbele opt-in-procedure is ingediend, in te trekken. Na herroeping worden deze persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. TecAlliance GmbH interpreteert een uitschrijving vanaf de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking. 

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van TecAlliance GmbH informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

 

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Indien het doel van het e-mailcontact is om een contract af te sluiten, is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 liter. b GDPR. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.  

De betrokkene kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Als hij/zij contact met ons opneemt per e-mail, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. 

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het opslagdoel te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en de regelgevende instantie of een andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet. 

Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening voorgeschreven bewaartermijn of een andere bevoegde wetgever afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist. 

a) Recht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, zoals toegekend door de Europese richtlijn en de regelgevende instantie. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wil maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. 

b) Recht van toegang

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Daarnaast heeft de Europese wetgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt: 

de verwerkingsdoeleinden 

de categorieën verwerkte persoonsgegevens 

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties 

indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van die duur 

het bestaan van een recht op correctie of uitwissing van de hem of haar betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking 

het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit 

indien de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens 

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de groepsvrijstellingsverordening DS en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene 

De betrokkene heeft ook het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte. 

Indien een betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. 

c) recht op correctie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijn en de Europese regelgevende instantie, te verzoeken om de onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om, gelet op de doeleinden van de verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. 

Indien een betrokkene van dit recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. 

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Eenieder die aan de verwerking van persoonsgegevens is onderworpen, heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijn en verordening, van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij onverwijld persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die onderworpen zijn aan een van de volgende voorwaarden en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is, wist: 

De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn. 

De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de groepsvrijstellingsverordening DS of artikel 9, lid 2, onder a), van de groepsvrijstellingsverordening DS en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking. 

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de groepsvrijstellingsverordening DS en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de groepsvrijstellingsverordening DS. 

Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 

Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is. 

De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 DS-GVO. 

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een persoon in kwestie persoonlijke gegevens wil laten verwijderen bij TecAlliance GmbH, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. De medewerker van TecAlliance GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd. 

Indien de persoonlijke gegevens door TecAlliance GmbH openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke persoon verplicht is de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, zal TecAlliance GmbH passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gepubliceerde persoonlijke gegevens te informeren dat de persoon in kwestie de verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens heeft aangevraagd bij deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet nodig is. De medewerker van TecAlliance GmbH zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen. 

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die onderworpen is aan de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en verordening, om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: 

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. 

De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens. 

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene. 

Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij TecAlliance GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wil aanvragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van TecAlliance GmbH zal het initiatief nemen tot de beperking van de verwerking. 

f) recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te verkrijgen, zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en verordening. Zij heeft ook het recht deze gegevens mee te delen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de in artikel 6, lid 1, onder a), GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), GDPR of op een contract als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b)GDPR, en dat de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. 

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, GDPR het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen. 

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van TecAlliance GmbH. 

g) Recht van beroep

Elke persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) GDPR te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, om redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. 

TecAlliance GmbH zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende persoon, of de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

Indien TecAlliance GmbH persoonlijke gegevens verwerkt om directe reclame te kunnen maken, heeft de betreffende persoon het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens door TecAlliance GmbH ten behoeve van direct marketing, zal TecAlliance GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. 

Bovendien heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door TecAlliance GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) GDPR om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. 

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van TecAlliance GmbH of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij om zijn recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties. 

h) Recht om de toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, zoals toegekend door de Europese richtlijn en de regelgevende instantie. 

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar recht om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij dit te allen tijde doen door contact op te nemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. 

 

i) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of vermoedelijke inbreuk pleegt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het GDPR 

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 GDPR. 

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers ten behoeve van de verwerking van de aanvraagprocedure; een externe dienstverlener wordt gebruikt om de gegevens van de aanvrager namens ons te verwerken in overeenstemming met GDPR.  

De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten met elektronische middelen naar de voor de verwerking verantwoordelijke stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager sluit, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de gegadigde sluit, wordt het aanvraagdossier automatisch verwijderd zes maanden na de kennisgeving van het besluit tot weigering, tenzij dit in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld de bewijsplicht in procedures op grond van de algemene wet inzake gelijke behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). 

De datacontroller heeft etracker-componenten in deze website geïntegreerd. Etracker is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over van welke website een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde verwijzers[), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame. 

De werkmaatschappij van etracker is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland. 

Etracker plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt bezocht, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarop een etracker-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de desbetreffende etracker-component aangezet tot het doorgeven van gegevens aan etracker voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt etracker kennis van gegevens die vervolgens worden gebruikt om pseudoniemen van gebruikersprofielen aan te maken. De op deze manier verkregen gebruikersprofielen dienen om het gedrag te analyseren van de betrokkene die toegang heeft gekregen tot de website van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en worden geëvalueerd met als doel de website te verbeteren en te optimaliseren. De gegevens die via de etracker-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten. 

De persoon in kwestie kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen, zoals hierboven beschreven, door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat etracker een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door etracker zijn ingesteld, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. 

Bovendien kan de betrokkene bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens die door de etracker cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door etracker en het verzamelen van deze gegevens verhinderen. Om dit te doen, moet de persoon in kwestie op de cookie-set knop onder de link http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb klikken, die een opt-out cookie instelt. De opt-out-cookie die bij het bezwaarschrift wordt geplaatst, wordt opgeslagen in het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betreffende persoon na een bezwaarschrift worden verwijderd, moet de betreffende persoon de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out cookie plaatsen. 

Met de instelling van de opt-out cookie is het echter mogelijk dat de internetpagina’s van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene. 

De huidige voorschriften inzake gegevensbescherming van etracker zijn te vinden op https://www.etracker.com/de/datenschutz.html . 

De datacontroller heeft Facebook-componenten op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. 

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via onder andere vriendenverzoeken. 

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. 

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt bezocht, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende Facebook-component automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE_DE. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. 

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke pagina van onze website de persoon in kwestie bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf van die persoon op onze website bezoekt. Deze informatie wordt door het Facebook-component verzameld en door Facebook aan het desbetreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, zoals de “Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene commentaar geeft, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. 

Facebook ontvangt via het Facebook-component informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website bij Facebook is ingelogd, ongeacht of de betreffende persoon op het Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij/zij voorkomen dat deze informatie wordt doorgegeven door uit te loggen uit hun Facebook-account alvorens toegang te krijgen tot onze website. 

Het gepubliceerde databeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingen Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. 

De gegevensbeheerder heeft componenten van Google Maps in deze website geïntegreerd.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f GDPR.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van geautomatiseerde gegevens door Google Inc., haar agenten en derden. 

Google Maps wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

De gegevensbeheerder heeft op deze website de taalondersteuning van Google als onderdeel van de website geïntegreerd.
Het gebruik van de Google-taalondersteuning is in het belang van een effectief gebruik van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. 

Om gebruik te kunnen maken van de ondersteuningsfuncties van de taalondersteuning van Google wordt de informatie die u invoert over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verwerkt. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van geautomatiseerde gegevens door Google Inc., haar vertegenwoordigers en derden. 

De taalondersteuning van Google wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

De datacontroller heeft LinkedIn Corporation componenten in deze website geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. LinkedIn is momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld. 

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor privacykwesties buiten de Verenigde Staten, LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk. 

Elke keer dat u onze website bezoekt, die is uitgerust met een LinkedIn component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de browser die door de betreffende persoon wordt gebruikt een overeenkomstige weergave van de LinkedIn component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins vindt u op https://developer.linkedin.com/plugins . Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt LinkedIn informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. 

Indien de persoon in kwestie tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website de persoon in kwestie bezoekt telkens wanneer de persoon in kwestie onze website bezoekt en dit voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn component en door LinkedIn toegewezen aan de respectievelijke LinkedIn account van de betreffende persoon. Als de betrokkene op een geïntegreerde LinkedIn-knop op onze website klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. 

LinkedIn zal altijd informatie ontvangen via het LinkedIn component dat de persoon in kwestie onze website heeft bezocht als de persoon in kwestie ingelogd is op LinkedIn op hetzelfde moment dat hij/zij onze website bezoekt, ongeacht of de persoon in kwestie op het LinkedIn component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie naar LinkedIn niet de bedoeling is van de betrokkene, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen van zijn LinkedIn-account alvorens toegang te krijgen tot onze website. 

LinkedIn op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt de mogelijkheid om je af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten, gerichte advertenties en advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Het huidige privacybeleid van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

De datacontroller heeft de Piwik PRO Marketing Suite component op deze website geïntegreerd. 

Piwik PRO Marketing Suite verzamelt eerste-partij informatie over websitebezoekers op basis van cookies, IP-nummers en browser fingerprints; het maakt gebruikersprofielen aan op basis van browsergeschiedenis en berekent metrieken met betrekking tot websitegebruik zoals bounce rate, intensiteit van bezoeken, paginaviews, etc. Piwik PRO Marketing Suite verzamelt eerste-partij informatie over websitebezoekers op basis van cookies, IP-nummers en browser fingerprints. 

De werkmaatschappij van Piwik PRO is: Piwik PRO Groep, waartoe Piwik PRO Sp. z o.o. behoort. (ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polen), Piwik PRO GmbH (Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Keulen, Duitsland) en Piwik PRO LLC (222 Broadway, New York 10038, VS). 

Piwik PRO Marketing Suite Cloud wordt gehost op Microsoft Azure Nederland en Microsoft Azure Duitsland. De oudere versie van het platform wordt gehost door LeaseWeb, Inc. in de VS en Duitsland. LeaseWeb, Inc. USA als exploitant van de dienst opereert onder het EU-VS Privacy Shield en is momenteel dienovereenkomstig gecertificeerd (art. 46, lid 2, onder f) in combinatie met art. 42, lid 1 DS-GVO). 

Alle gegevens die verzameld kunnen worden, worden hier beschreven: https://help.piwik.pro/account-basics/piwik-pro-tracking-data-scope/

De volgende gereedschappen van derden worden gebruikt: 

  • Piwik PRO Marketing Suite Cloud – Intercom, beheerd door Intercom Inc. (gegevens gehost in de VS). Intercom Inc. opereert onder het EU-VS Privacy Shield en is momenteel dienovereenkomstig gecertificeerd (art. 46, lid 2, onder f), in combinatie met art. 42, lid 1, DS-GVO). 

De gegevens worden in rapporten opgeslagen voor een periode van twee jaar voor ruwe gegevens en drie jaar voor geaggregeerde gegevens.
(Doel van de gegevensverwerking: analyse, omzettingstracering op basis van uw toestemming, rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, onder a) DS-GVO) 

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Piwik is te vinden op: https://piwik.pro/privacy-policy/ 

De datacontroller heeft Twitter-componenten in deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microbloggingdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet geregistreerd zijn op Twitter. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgelingen van de betreffende gebruiker. Followers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Daarnaast maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets. 

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt bezocht, die door de beheerder van de gegevens wordt beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component gevraagd om een weergave van de betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons . Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze site te herverdelen, om deze site bekend te maken in de digitale wereld en om ons verkeer te vergroten. 

Als de persoon in kwestie op hetzelfde moment op Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke pagina van onze website de persoon in kwestie bezoekt telkens wanneer de persoon in kwestie onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan de desbetreffende Twitter-account van de betreffende persoon toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen activeert, worden de overgedragen gegevens en informatie aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Twitter opgeslagen en verwerkt. 

Twitter ontvangt via het Twitter-onderdeel altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als hij/zij tegelijk met de toegang tot onze website bij Twitter is ingelogd, ongeacht of hij/zij al dan niet op het Twitter-onderdeel klikt. Indien de betrokkene deze informatie niet op deze wijze aan Twitter wenst door te geven, kan hij of zij de doorgifte verhinderen door uit te loggen van zijn of haar Twitter-account alvorens toegang te krijgen tot onze website. 

Het huidige privacybeleid voor Twitter is te vinden op https://twitter.com/privacy?lang=nl.

De gegevensbeheerder heeft Xing-componenten in deze website geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. De individuele gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op Xing. 

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. 

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die door de beheerder van de gegevens wordt beheerd en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Xing-component gevraagd om een weergave van de betreffende Xing-component uit Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing plug-ins vindt u op https://dev.xing.com/plugins . Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Xing informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. 

Indien de persoon in kwestie tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing welke specifieke subpagina van onze website de persoon in kwestie bezoekt telkens wanneer de persoon in kwestie onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing-rekening van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen drukt, bijvoorbeeld de knop “Delen”, wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. 

Xing ontvangt altijd informatie via het Xing onderdeel dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht indien de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website bij Xing is ingelogd; dit ongeacht of de betreffende persoon op het Xing onderdeel klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan Xing wordt doorgegeven, kan hij of zij voorkomen dat deze informatie wordt doorgegeven door uit te loggen van zijn of haar Xing-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website. 

De door Xing gepubliceerde voorschriften voor de bescherming van gegevens, die toegankelijk zijn op https://www.xing.com/privacy, geven informatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Xing. Xing heeft ook een privacy statement gepubliceerd voor de XING Share knop op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 

De gegevensbeheerder heeft YouTube-componenten in deze website geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportal waar video-uitgevers videoclips en andere gebruikers gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video’s mogelijk. Daarom zijn complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s van de gebruiker zelf toegankelijk via het internetportaal. 

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Telkens wanneer een YouTube-component (YouTube-video) in een van de afzonderlijke pagina’s van deze website is geïntegreerd en door de beheerder van de gegevens wordt beheerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie op YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/ . Als onderdeel van dit technische proces verkrijgen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. 

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de persoon in kwestie bezoekt door een subpagina op te roepen met een YouTube-video. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het desbetreffende YouTube-account van de betreffende persoon. 

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de persoon in kwestie onze website heeft bezocht wanneer deze persoon tegelijkertijd met de toegang tot onze website op YouTube is ingelogd, ongeacht of deze persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als deze overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet door de betrokkene is bedoeld, kan de betrokkene deze overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn/haar YouTube-account voordat hij/zij toegang krijgt tot onze website. 

De gegevensbeschermingsvoorschriften van YouTube, die beschikbaar zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens heeft Google Analytics op deze website geïntegreerd.

Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. De analyse van uw gebruik van de website wordt mogelijk gemaakt door het feit dat er zogenaamde “cookies” op uw computer worden opgeslagen, die vervolgens informatie over uw gebruik van de website genereren en deze doorsturen naar Google Inc.

Google Analytics cookies worden ingesteld op basis van Art. 6 Para. 1 liter. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een “legitiem belang” bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om onze website te optimaliseren.

In het algemeen wordt een verkorte versie van uw IP-adres doorgestuurd naar Google Server. In uitzonderlijke gevallen kan ook het volledige IP-adres worden doorgestuurd. Google gebruikt deze informatie in onze naam om een rapport te maken over het gedrag van de gebruiker op onze pagina’s.

Het door Google Analytics vastgestelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u in uw browser de juiste instellingen maken. Dit kan helaas leiden tot een beperkt gebruik van onze pagina’s. U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics uitschakelen

De werkmaatschappij van Google Fonts is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op respectievelijk https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/en en https://policies.google.com/?hl=del=en.

Wij wijzen u erop dat de website Google Analytics is uitgebreid met de code “anonymizeIp” om een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google Fonts op deze website geïntegreerd.

Google Fonts is een interactieve directory met meer dan 800 fonts die Google gratis beschikbaar stelt voor gebruik. De bestanden (CSS, fonts) worden opgevraagd via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com.

Het gebruik van Google Fonts is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Volgens Art. 6 alinea. 1 lit. f DSGVO, vormt dit een “legitiem belang” bij de verwerking van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van geautomatiseerde gegevens door Google Inc., haar vertegenwoordigers en derden.

Elke Google Font aanvraag stuurt automatisch informatie zoals IP-adres, taalinstellingen, browser schermresolutie, browser versie en browser naam naar de Google servers.

De werkmaatschappij van Google Fonts is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Meer informatie over Google Fonts en andere vragen kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311124635.

U kunt ook te weten komen welke gegevens door Google worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

De gegevensbeheerder heeft PayPal-componenten in deze website geïntegreerd. PayPal is een online betaaldienstverlener. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, dat zijn virtuele privé- of zakelijke rekeningen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of om betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt kopersbescherming. 

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. 

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop voor “PayPal” als betaalmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke persoonsgegevens. 

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling zijn ook nodig voor de verwerking van het koopcontract. 

Het doel van de gegevensoverdracht is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking zal persoonlijke gegevens aan PayPal doorgeven, in het bijzonder als er een gerechtvaardigd belang bij de overdracht bestaat. Persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. 

PayPal mag de persoonlijke informatie delen met gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen of om de informatie namens PayPal te verwerken. 

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken ten opzichte van PayPal. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die verwerkt, gebruikt of doorgegeven moeten worden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

Het huidige privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

De datacontroller heeft Sofortüberweisung-componenten op deze website geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betaalservice die contante betaling van producten en diensten op het internet mogelijk maakt. Sofortüberweisung is een technische procedure waarmee de online handelaar onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een retailer in staat om goederen, diensten of downloads direct na het plaatsen van de bestelling aan de klant te leveren. 

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland. 

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop als betaalmogelijkheid “Sofortüberweisung” kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar Sofortüberweisung overgedragen. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. 

In het geval van aankoopverwerking via Sofortüberweisung stuurt de koper de pincode en de TAN naar Sofort GmbH. Na een technische controle van het rekeningsaldo en het opvragen van verdere gegevens, maakt Sofortüberweisung vervolgens een overschrijving naar de online handelaar om de dekking van de rekening te controleren. De uitvoering van de financiële transactie wordt dan automatisch gemeld aan de online handelaar. 

De met Sofortüberweisung uitgewisselde persoonlijke gegevens zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere voor de betalingsverwerking benodigde gegevens. Het doel van de gegevensoverdracht is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De verantwoordelijke voor de verwerking zal andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung doorgeven, ook als er een legitiem belang bij de overdracht bestaat. Persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de controller kunnen door Sofortüberweisung worden overgedragen aan kredietagentschappen. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. 

Sofortüberweisung kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, indien dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of indien de gegevens namens de klant moeten worden verwerkt. 

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens tegen Sofortüberweisung in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die verwerkt, gebruikt of doorgegeven moeten worden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

De geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung vindt u op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/. 

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de wettelijke of contractueel overeengekomen bewaartermijnen dit vereisen. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens systematisch gewist, tenzij ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst

Wij informeren u dat de verstrekking van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of uit contractuele bepalingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar afsluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract niet met de betrokkene kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker informeert de betrokkene van geval tot geval of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet beschikbaar zijn van de persoonsgegevens zou hebben. 

 

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid onderhevig kan zijn aan wijzigingen als nieuwe wettelijke vereisten veranderen.
Ismaning, 9 mei 2019.